انتشار عمومی اطلاعات

عنوانتاریخ ثبتملحقات
سال مالی 1394 1395/12/01
شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1395/07/18
اطلاعات مربوط به صورت های مالی 1393/07/07
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1393/10/20 مانده سپرده ها به تفکیک
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1393/10/20 خالص تسهیلات به تفکیک دولتی و غیر دولتی
مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 1393/10/20 مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری
تسهیلات بین بانکی دریافتی 1394/08/09
اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 1395/09/16
خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/09/16
خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/09/16 خالص تسهیلات به تفکیک طبقات
خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 1395/09/16
مانده ذخائر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک اختصاصی و عمومی 1395/09/16 مانده ذخائر
مانده اسناد دریافتنی 1395/09/16
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/09/16 مانده اقلام زیر خط ترازنامه | اعتبارات اسنادی | مانده اقلام زیر خط ترازنامه | مانده اقلام زیر خط ترازنامه
نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران 1395/09/16
مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 1395/09/16 مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه پرداخت شده
مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده 1395/09/16 مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
مانده بدهکاران موقت 1395/09/16
مانده بستانکاران موقت 1395/09/16
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم 1395/09/16 سود هر سهم برای شش ماهه منتهی به 95/06/31
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سرمایه پایه 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/09/16
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/09/16
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه 1395/09/16
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها 1395/09/16
نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 1395/09/16
نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات 1395/09/16
نسبت مانده سپرده های دیداری به مانده مجموع سپرده ها 1395/09/16
نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها 1395/09/16
وضعیت کفایت سرمایه، شامل دارایی در معرض ریسک، ساختار سرمایه، کفایت سرمایه و کفایت سرمایه لایه 1 1395/12/01
وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارز ها و مجموع ارز ها 1395/12/01
سه ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1395/12/01
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1395/12/01
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/01
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/01
خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/01
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/01
نه ماهه منتهی به پایان آذر ماه 1395/12/01
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1395/12/01
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/01
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/01
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/01
خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/01
سالیانه منتهی به پایان اسفند ماه 1395/12/01
اطلاعات مربوط به صورت های مالی 1395/12/02
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1395/12/02
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/02
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/02
مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 1395/12/02
تسهیلات بین بانکی دریافتی 1395/12/02
اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 1395/12/02
خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/02
خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/02
خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 1395/12/02
مانده ذخائر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک اختصاصی و عمومی 1395/12/02
مانده اسناد پرداختنی 1395/12/02
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/02
نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران 1395/12/02
مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 1395/12/02
مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده 1395/12/02
مانده بدهکاران موقت 1395/12/02
مانده بستانکاران موقت 1395/12/02
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم 1395/12/02
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن 1395/12/02
گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی 1395/12/02
مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند. 1395/12/02
وضعیت کفایت سرمایه، شامل دارایی در معرض ریسک، ساختار سرمایه، کفایت سرمایه و کفایت سرمایه لایه 1 1395/12/02
مدیریت ریسک 1395/12/02
سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی 1395/12/02
گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست ها و برنامه های ارائه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن 1395/12/02
نسبت های مالی 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سرمایه پایه 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/12/02
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه 1395/12/02
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/12/02
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/12/02
وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارز ها و مجموع ارز ها 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها 1395/12/02
نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 1395/12/02
نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات 1395/12/02
نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها 1395/12/02
نسبت مانده سپرده های دیداری به مانده مجموع سپرده ها 1395/12/02
اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی 1395/12/02
ساختار هیئت عامل و سایر مدیران ارشد موسسه اعتباری و مشخصات هر یک، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب، و شزایط احراز و رویه های گزارش دهی آنها 1395/12/02
ساختار هیئت عامل و سایر مدیران ارشد موسسه اعتباری و مشخصات هر یک، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب، و شزایط احراز و رویه های گزارش دهی آنها 1395/12/02
ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره 1395/12/02
مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده 1395/12/02
ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیئت مدیره، واحد های مستقل فرعی و وابسته و ... 1395/12/02
خط مشی و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیرهف مدیران ارشد و سایر کارکنان موسسه اعتباری 1395/12/02
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی 1395/12/02
سال مالی 1395 1395/12/01
سه ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1395/12/01
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1395/12/01
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/01
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/01
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/01
خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/01
شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1395/12/01
اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 1395/12/01
مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 1395/12/01
تسهیلات بین بانکی دریافتی 1395/12/01
خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/01
مانده ذخائر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک اختصاصی و عمومی 1395/12/01
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/01
وضعیت کفایت سرمایه، شامل دارایی در معرض ریسک، ساختار سرمایه، کفایت سرمایه و کفایت سرمایه لایه 1 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سرمایه پایه 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/12/01
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه 1395/12/01
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها 1395/12/01
نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات 1395/12/01
وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارز ها و مجموع ارز ها 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها 1395/12/01
نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 1395/12/01
نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات 1395/12/01
نسبت مانده سپرده های دیداری به مانده مجموع سپرده ها 1395/12/01
نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها 1395/12/01
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1395/12/01
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/01
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/01
خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 1395/12/01
مانده اسناد پرداختنی 1395/12/01
نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران 1395/12/01
مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 1395/12/01
مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده 1395/12/01
مانده بدهکاران موقت 1395/12/01
مانده بستانکاران موقت 1395/12/01
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم 1395/12/01
نه ماهه منتهی به پایان آذر ماه 1395/12/01
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1395/12/01 الحاقیه اول
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/01 الحاقیه اول
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/01 الحاقیه اول
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/01 الحاقیه اول
خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/01 الحاقیه اول
سالیانه منتهی به پایان اسفند ماه 1395/12/01
اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی 1393/07/07
ساختار هیئت مدیره شامل اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنها 1395/09/16
ساختار هیئت عامل و سایر مدیران ارشد موسسه اعتباری و مشخصات هر یک، حدود اختیارات و مسئولیت های هر یک، فرآیند انتخاب، و شزایط احراز و رویه های گزارش دهی آنها 1395/09/16
ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره 1395/09/16
مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده 1395/09/16
ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیئت مدیره، واحد های مستقل فرعی و وابسته و ... 1395/09/16
خط مشی و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیرهف مدیران ارشد و سایر کارکنان موسسه اعتباری 1395/09/16
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی 1395/09/16
مدیریت ریسک 1393/10/20
سیاست ها و خط مشی های اعتباری 1395/09/16 سیاست ها و خط مشی های ریسک اعتباری
واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری 1395/09/16 واحد های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری
حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات 1395/09/16 حدود اختیارات تصویب
میزان پذیرش ریسک اعتباری 1395/09/16
میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات وتعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان، بخش های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و ... 1395/09/16
فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان 1395/09/16 فرآیند اعتبار سنجی
روش سنجش ریسک اعتباری 1395/09/16
روش های کاهش ریسک اعتباری 1395/09/16 روش کاهش ریسک اعتباری
میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری 1395/09/16 سرمایه نظارتی ریسک اعتباری
معیار های دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری 1395/09/16
سازو کار های کنترل و پایش ریسک اعتباری 1395/09/16
نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخائر مربوط به آنها 1395/09/16
سیاست ها و خط شی های مدیریت ریسک نقدینگی 1395/09/16
واحد های اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی 1395/09/16
ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن 1395/09/16
ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با در جه نقد شوندگی بالا 1395/09/16
میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی 1395/09/16
میزان ورودی ها و تعهدات به ارز های عمده در دوره آتی 1395/09/16
برنامه تداوم فعالیت 1395/09/16
برنامه مقابله با بحران 1395/09/16
روش سنجش ریسک نقدینگی 1395/09/16
سازو کار های کنترل و پایش ریسک نقدینگی 1395/09/16
برنامه تداوم فعالیت در حوزه ریسک عملیاتی 1395/09/16
تدبیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی 1395/09/16
تمهیدات مقابله با بحران 1395/09/16
روش سنجش ریسک عملیاتی 1395/09/16
میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی 1395/09/16
سازو کار های کنترل و پایش ریسک عملیاتی 1395/09/16
سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار 1395/09/16
روش سنجش ریسک بازار 1395/09/16
میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار 1395/09/16
میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و ... 1395/09/16
وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارز ها و مجموع ارز ها 1395/09/16
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1395/12/01
انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 1395/12/01
انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 1395/12/01
مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 1395/12/01
تسهیلات بین بانکی دریافتی 1395/12/01
اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 1395/12/01
خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/01
خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 1395/12/01
خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 1395/12/01
مانده ذخائر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک اختصاصی و عمومی 1395/12/01
مانده اسناد پرداختنی 1395/12/01
مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، اعتبارات اسنادی و ... 1395/12/01
نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران 1395/12/01
مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده 1395/12/01
مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده 1395/12/01
مانده بدهکاران موقت 1395/12/01
مانده بستانکاران موقت 1395/12/01
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده و اظهار نظر حسابرس راجع به آن 1395/12/01
گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی 1395/12/01
مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند. 1395/12/01
سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی 1395/12/01
گزارش متضمن مقایسه عملکرد موسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست ها و برنامه های ارائه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن 1395/12/01
وضعیت کفایت سرمایه، شامل دارایی در معرض ریسک، ساختار سرمایه، کفایت سرمایه و کفایت سرمایه لایه 1 1395/12/01
گزارشات تخصصی 1395/12/01
اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت 1393/07/07
هرگونه تغییر در سرمایه ثبتی موسسه اعتباری 1395/09/16
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل 1395/09/16
تغییر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 1395/09/16
مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری 1395/09/16
هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه 1395/09/16
میزان خسارت وارده ناشی از سرقت، اختلاس و حوادث غیر مترقبه 1395/09/16
هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه 1395/09/16
گزارشات تکمیلی 1395/12/01
خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود 1393/10/20 خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک عقود