نرخ سود سپرده های بانکی

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

%10

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دارسه ماهه

%12

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شش ماهه

%14

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نه ماهه

%14/5

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله

%15