• طرح قلک الکترونیکی دانش آموزان
  • طرح تپش 2

طرح تپش 2


طرح تپش2 مانند طرح تپش 1 درخصوص اعطاء تسهیلات به دارندگان سپرده های پس انداز و یا جاری مرتبط با پایانه های فروشگاهی در بانک می باشد و در حال حاضر با در نظر گرفتن تمام تراکنش های حساب ( تراکنش نقدی ، اینترنت بانک ، آنی بانک و . . . ) مطابق جدول ذیل خواهد بود .

ردیف مدت انتظار (ماه) میزان اعتبار نرخ تسهیلات مدت بازپرداخت (ماه)
1 1 8 برابر 24% 1
2 2 8 برابر 24% 2
3 3 8 برابر 24% 3
4 4 8 برابر 24% 4
5 5 8 برابر 24% 5
6 6 8 برابر 24% 6
7 7 8 برابر 24% 7
8 8 8 برابر 24% 8
9 9 8 برابر 24% 9
10 10 8 برابر 24% 10
11 11 8 برابر 24% 11
12 12 8 برابر 24% 12

تسهیلات مربوطه با روش بازپرداخت راس مدت قابل پرداخت خواهد بود .
پرداخت مجدد تسهیلات از محل اعتبار فوق پس از تسویه تسهیلات قبلی صورت پذیرد .